Klauzula informacyjna

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w związku z zawarciem przez Panią/Pana umowy o świadczenie usług teleinformatycznych, informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

  PSSK Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Zdrowa 22/k2, 53-511 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000515549, numer NIP: 897-179-83-35, telefon: 71 71 55 000.

 2. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wyrażona przez Panią/Pana zgoda. Podane przez Panią/Pana dane osobowe są warunkiem zawarcia umowy, ich podanie jest dobrowolne. W przypadku niepodania danych, możemy odmówić zawarcia umowy.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach:
  1. zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, teleinformatycznych lub innych o podobnym charakterze (podstawa art. 6 ust.1 lit. b RODO);
  2. wykonania obowiązków prawnych (podstawa art. 6 ust.1 lit. c RODO), np. wystawiania oraz przechowywania faktur, zapewnienia bezpieczeństwa sieci zgodnie z Prawem telekomunikacyjnym;
  3. archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (nasz prawnie uzasadniony interes, podstawa art. 6 ust.1 lit. f RODO);
  4. ewentualnego ustalenia/dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami (nasz prawnie uzasadniony interes, podstawa art. 6 ust.1 lit. f RODO);
  5. badania satysfakcji klienta i określania jakości naszej usługi (nasz prawnie uzasadniony interes, podstawa art. 6 ust.1 lit. f RODO);
  6. ofertowania produktów i usług naszej spółki (nasz prawnie uzasadniony interes, podstawa art. 6 ust.1 lit. f RODO);
  7. ofertowania Pani/Panu produktów i usług bezpośrednio produktów i usług firm naszych partnerów handlowych (nasz i naszych partnerów prawnie uzasadniony interes, podstawa art. 6 ust.1 lit. f RODO).
 4. W celu prawidłowej realizacji umowy Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione następującym kategoriom podmiotów:
  1. podwykonawcom, np. przy montażu sprzętu, w procesie obsługi klienta;
  2. firmom obsługującym lub/i utrzymującym naszą sieć telekomunikacyjną;
  3. firmom rachunkowym (księgowym, podatkowym) lub/i prawniczym świadczącym usługi na naszą rzecz;
  4. firmom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;
  5. firmom prowadzącym działalność płatniczą (np. banki) w celu dokonania np. zwrotu na Pani/Pana rzecz;
  6. Prezesowi UKE - przy przenoszeniu numeru do naszej sieci, dane przekazujemy w związku z działaniem systemu umożliwiającego operatorom rozpoznawanie, w której sieci działa dany numer telefonu;
  7. organom finansowym lub sądowym, agencjom państwowym, organom publicznym, na ich żądanie w zakresie dozwolonym przez prawo.
 5. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych będzie przysługiwał wyłącznie osobom upoważnionym przez Administratora.
 6. Nie przekazujemy Pani/Pana danych osobowych poza teren Polski.
 7. Nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 8. Pani/Pana dane osobowe:
  1. pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie usług teleinformatycznych przetwarzamy przez okres negocjowania umowy, a dane pozyskane w celu złożenia oferty przetwarzamy przez okres aż do wygaśnięcia złożonej oferty lub do miesiąca po odmowie złożenia oferty;
  2. niezbędne do wykonania obowiązków prawnych będą przetwarzane przez czas obowiązywania umowy oraz czas, w którym przepisy prawne (np. podatkowe) nakazują przechowywać dane;
  3. pozyskane w związku z zawarciem umowy o świadczenie usług teleinformatycznych będą przetwarzane do końca okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń z umowy;
  4. pozyskane dla potrzeb badania satysfakcji klienta i określania jakości naszej usługi będą przetwarzane przez czas obowiązywania umowy;
  5. pozyskane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych (oraz naszych partnerów) produktów i usług będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania w tym celu lub cofnięcia udzielonej wcześniej zgody marketingowej.
 9. W związku z tym, iż przedmiotem umowy jest świadczenie usług teleinformatycznych, przetwarzamy Pani/Pana dane transmisyjne (o połączeniach) i dane o lokalizacji (o położeniu urządzenia). Dane transmisyjne to dane o sposobie korzystania z usługi, w szczególności o częstotliwości połączeń głosowych/wiadomości tekstowych, typie połączeń (krajowe/międzynarodowe), czasie trwania połączenia, numerach z którymi nawiązano połączenia, a w przypadku połączeń internetowych są to w szczególności dane o czasie trwania sesji internetowej.
 10. Przysługuje Pani/Panu prawo:
  1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
  3. przenoszenia danych;
  4. usunięcia danych, chyba że przetwarzanie jest niezbędne: a) do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji; b) do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi; c) z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h) oraz i) i art. 9 ust. 3 RODO; d) do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 RODO, o ile prawdopodobne jest, że prawo, o którym mowa w ust. 1, uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania; lub e) do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (podstawa prawna art.17 ust. 3 RODO) bądź odbywa się na podstawie art. 23 RODO;
  5. ograniczenia przetwarzania danych, za wyjątkiem sytuacji wskazanych w art.23 RODO;
  6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  7. wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  8. do cofnięcia zgody w dowolnym momencie w przypadku w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie takiej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem. Prawo cofnięcia zgody nie dotyczy przetwarzania, które odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B RODO i jest niezbędne do wykonania umowy. Podstawa do skorzystania z w/w praw wynika z przepisów prawa. Uprawnienie do skorzystania z danego prawa zależy od podstawy prawnej wykorzystywania danych oraz od celu ich przetwarzania.